Tuesday, January 14, 2014

Den skjulte kunnskapen

“Det er dyrt å produsere i Norge. Vi kan aldri bli billigst. Da må vi være smarte. Derfor er regjeringen så opptatt av å skape det norske kunnskapssamfunnet. Det er kunnskap som er fremtidens olje for Norge." Ordene er hentet fra statsminister Erna Solbergs nyttårstale, og peker på noe vesentlig. Likevel etterlot talen også et par spørsmål: Er ikke Norge allerede et kunnskapssamfunn? Og hva er egentlig kunnskap?

 

De siste par tiårene har praktisk faglighet og såkalt “vanlig arbeid” blitt nedvurdert, og i samfunnets toppsjikt er det en tendens til å overse den kunnskapen som ligger skjult i det ordinære arbeidsmarkedet. Et godt eksempel på dette er å finne i den offentlige utredningen "Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i heile landet" (NOU 2011:3). Der defineres "kompetanseintensive næringer" som næringer med mer enn 39 pst sysselsatte med såkalt høyere utdanning. Utvalget lånte definisjonen fra en rapport utgitt av Norsk Institutt for By- og Regionalforskning året før. De fire forskerne som sto bak rapporten tok imidlertid noen viktige forbehold som helt forsvant i NOUen. De påpekte det problematiske i å definere kompetanse i henhold til formell utdanning på høgskole- og universitetsnivå, og skrev at "avgrensingen som her er gjort kan kritiseres for en implisitt nedtoning av den betydningen som uformell kompetanse og utdanning på lavere nivå har for samfunnets samlede verdi". De skrev også at "hoveddelen av sysselsettingen og den økonomiske verdiskapingen skjer fortsatt i næringer og sektorer der flertallet av de yrkesaktive ikke har høgere utdanning", og at "erfaringsbaserte kompetansebaser er viktigere for innovasjonsevnen enn høyt formelt utdanningsnivå".Norge er i dag det landet i OECD med lavest andel av arbeidsstyrken i yrker som består av enkle og rutinepregede oppgaver som ikke stiller krav til utdanning. Det er i stor grad et resultat av en bevisst politikk, som kanskje særlig har preget de landene der fag- og arbeiderbevegelsen har vært sterk. I motsetning til en rekke andre europeiske land har de nordiske landene satset store ressurser på å gi praktiske jobber solide utdanningstilbud, og sammen med partene i arbeidslivet har staten lagt til rette for kompetanseheving og etter- og videreutdanning. Det har gjort at jobber som i de fleste andre land utføres av ufaglærte til en dårlig lønn, her gjøres av faglærte arbeidere. En tilstrekkelig andel av disse har dessuten vært organiserte, og ved hjelp av en solidarisk lønnspolitikk har yrkene deres vært i stand til å følge med på lønnsutviklingen.

 Figur: Andel lavtlønte i utvalgte OECD-land (2000)

I stedet for å bli med på en lavlønnskonkurranse vi ikke kan "vinne", har vi i Norge utviklet selvdrevne arbeidstakere som samarbeider på tvers av fag- og utdanningsgrupper. Det har gitt næringslivet høy produktivitet og omstillingsevne, og bedriftene har fått en unik konkurransefordel i form av utvikling og innovasjon "nedenfra". Den daglige dialogen mellom praktisk og teoretisk kompetanse på arbeidsplassene er kunnskapssamfunnet i praksis. Det er dette som er "fremtidens olje." Dessverre mangler denne forståelsen hos mange politikere og bedriftsledere, og mye av det som har dominert utviklingen de siste årene peker i stikk motsatt retning: En sterk vekst i bruk av innleid arbeidskraft i enkelte bransjer, og en svekkelse av det organiserte arbeidslivet.

I forkant av sin årlige konferanse har ungdomsutvalget i Fellesforbundet nylig laget et debatthefte. Der spør de hva som menes med et "kunnskapsbasert arbeidsliv" i den offentlige debatten: "Trenger vi ingeniører med kunnskap, mens bygningsarbeideren bare er et verktøy?" Å være fagarbeider krever kunnskap, skriver de. Det burde vært en selvfølgelighet, men slik er det ikke. Yrkesfaglig utdanning framstilles i den offentlige debatten konsekvent som en lavere form for utdanning.

Dette er en utvikling det haster å få snudd. Og det er ikke nok med en reklamekampanje eller to. "Yrkesstolthet skapes når vi er stolt av arbeidet som gjøres og når arbeidet og utdanningen blir verdsatt av samfunnet", skriver Fellesforbundets ungdomsutvalg: "Det store spørsmålet er hvordan vi som samfunn skal sørge for at en yrkesfaglig utdanning blir like høyt verdsatt som akademisk utdanning."

Bloggeren og "bryggesjauerfrua" Silje Josten Kjosbakken var nylig inne på det samme spørsmålet i forbindelse med de aggressive forsøkene på fagforeningsknusing som finner sted i Oslo Havn. "Hvor vil vi egentlig? Er målet å få Norge til å bestå kun av overbetalte ledere og underbetalte, utenlandske arbeidere. Og en hel haug norske, arbeidsføre på arbeidsledighetstrygd? Vil vi kvitte oss med arbeiderklassen - ryggraden i det norske samfunnet?", spurte Kjosbakken. Det er et viktig og betimelig spørsmål. Og jeg er redd statsministeren ikke sitter på svaret.

(Opprinnelig på trykk i Klassekampen 14.01.2014)

No comments: